Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, telkianti moksleivių, jų tėvų ir mokytojų atstovus svarbiausiems Gimnazijos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Pagrindiniai Gimnazijos tarybos formavimo ir veiklos principai:

 • tarybą sudaro 21 narys: 7 tėvai, 7 mokytojai, 7 mokiniai;
 • tėvus į tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius  – mokinių klasių susirinkimai;
 • visi tarybos nariai renkami slaptu balsavimu dvejiems mokslo metams;
 • pirmame naujos kadencijos gimnazijos tarybos posėdyje tarybos nariai atviru balsavimu išrenka pirmininką. Gimnazijos tarybos pirmininku negali būti gimnazijos direktorius;
 • tarybos nuostatai, jų keitimas yra tvirtinami gimnazijos tarybos posėdžio nutarimu;
 • tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus;
 • neeiliniai gimnazijos tarybos posėdžiai gali būti kviečiami gimnazijos tarybos pirmininko, direktoriaus arba daugiau negu pusės gimnazijos tarybos narių iniciatyva;
 • į gimnazijos tarybos posėdžius gali būti kviečiami Švietimo skyriaus, gimnazijos administracijos, kitų gimnazijos savivaldos institucijų atstovai, gimnazijos bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai;
 • posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma;
 • Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams ar kitiems teisės aktams, gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo;
 • Gimnazijos  taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams;
 • Gimnazijos steigėjas arba jo įgaliota institucija, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad gimnazijos tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojamiems teisės aktams, siūlo gimnazijos tarybai svarstyti iš naujo.

 

MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJOS TARYBA

2015-2016 m. m.

Mokytojai:

 1. Virginija Giedraitienė – pirmininkė
 2. Vytautas Naujalis
 3. Regina Juškevičienė
 4. Aušra Kapsevičienė
 5. Jolanta Karalienė
 6. Nijolė Matlauskienė
 7. Dovilė Maceikienė

Tėvai:

 1. Rima Jančiauskienė
 2. Daiva Baniulienė
 3. Daiva Pruselaitienė
 4. Ilona Mulerenkienė
 5. Vida Undzėnienė
 6. Dainora Svitojienė
 7. Asta Tarasevičienė

Mokiniai:

 1. Markas Vyšniauskas, II Ė kl.
 2. Aistė Jankevičiūtė, III Ė kl.
 3. Edas Kalinauskas  III C kl.
 4. Ugnė Čėplaitė, IV H kl.
 5. Edvardas Žiūrys, IV G kl.
 6. Kristė Labutytė, IV H kl.
 7. Monika Šulcaitė IV K kl.